De opleiding beoogt een even­wichtige basisopleiding in de theologie waarin de student(e):

  1. a) het vermogen ontwikkelt om thema’s met betrekking tot geloof, religie, kerk en samen­leving kritisch en geïntegreerd te bestuderen, te doordenken en te com­municeren in het kader van algemeen wetenschappelijke denkwijzen;
  2. b) zich de basiscompetenties van de verschillende vakgebieden verwerft die beho­ren bij het theologiseren op algemeen aanvaardbaar theologisch niveau;
  3. c) voldoende kennis, inzicht en vaardigheden opbouwt om toegang te krijgen tot de masterop­leiding theologie en daarin tot een verantwoorde keuze kan komen van een meer gespecia­li­seerd theologisch studiegebied.

Geformuleerd in eindtermen houdt dit in dat de student(e) heeft verworven:

  • kennis van en inzicht in basisbegrippen en onderzoeksmethoden van de ver­schillende theolo­gische vakgebieden;
  • het vermogen theologische vakkennis en inzichten op verantwoorde wijze te verbin­den met actuele the­ma’s van geloof, kerk en samenleving;
  • het vermogen zelfstandig rele­vante infor­matie op te zoeken, te vergelijken, te beoordelen en te verwerken met het oog op theologische vraagstukken in hun maat­schappelijke context;
  • het vermogen theologische thema’s in een samenhangend verband van vakgebieden te doordenken;
  • het vermogen theologische thema’s adequaat op academisch niveau te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, uitlopend op het ontwerpen, schrijven en pre­senteren van een eindwerk met een integrerend karakter;
  • een theoretisch verantwoorde onderzoekshouding, die ingezet kan worden voor verder­gaan­de theologische en godsdienstwetenschappelijke studie.

Deze algemene doelstellingen worden toegepast in de vakgebieden van de bacheloropleiding: Godsdienstwetenschap, Oude Testament, Judaïca, Nieuwe Testa­ment, Patristiek, Kerkgeschiedenis, Systematische Theolo­gie en Praktische Theo­logie.

 

 

Ba 1 Semester 1 ETCS Semester 2 ETCS
B101 Grieks I (Knop)

B102a Geschiedenis van Israel (JTa)

B103a Inleiding NT I historisch (DLP)

B105a Inleiding theologie & hermeneutiek. (JTe)

B 106a Inleiding PT (HH)

B107 Studievaardigheden I (HH)

 

5

 

5

 

5

 

5

5

 

5

 

30

B101 Grieks II (Knop)

B102b Inleiding OT I (het concept van de Tora) (JTa)

B103b Inleiding NT II literair (DLP)

B104 Kerkgeschiedenis 1 (DLP)

B105b Inleiding westerse filosofie (JTe)

B106b Godsdienstpsychologie (HH)

B106c Godsdienstpedagogiek (HH)

 

5

 

5

5

5

4

3

3

 

 

 

30

Ba 2 Semester 3 Semester 4
B201a Grieks III (Knop)

B201b Hebreeuws I (Knop)

B202a Inleiding in de Hermeneutiek OT (JTa)

B204a Inleiding Patristiek (DLP)

B205 Dogmageschiedenis (JTe)

B206a Godsdienst-geschiedenis (JTe)

B207 Studievaardigheden II (HH)

 

2

 

5

 

5

 

4

 

5

 

5

 

4

 

30

B201c Hebreeuws II (Knop)

B201d Latijn (fac. i.p.v. Apocriefen NT)

B202b Inleiding  OT II (profetische boeken en de geschriften) (JTa)

B203 Apocriefen NT (DLP)

B204b Kerkgeschiedenis II  (McD)

B206b Spiritualiteit / liturgiek /homiletiek  (Thienpont / Heyen)

B206c Gemeentepedagogiek (HH)

 

5

(4)

 

5

4

5

 

6

5

 

 

 

 

30

Ba 3 Semester 5 Semester 6
B301 Hebreeuws III (Knop)

B303a Inleiding Theologie NT (DLP)

B303b Literatuur v.d. tweede tempelperiode (DLP)

B304a Kerkgeschiedenis III (McD)

B305a Godsdienstfilosofie en kritiek van de religie

B305b Inleiding Ethiek (JTe )

B306 Diaconaal en pastoraal handelen (HH)

 

 

2

 

5

 

3

 

5

 

 

4

 

5

 

6

 

30

B302 Methodiek van de exegese OT (JTa)

B303c Methodiek van de exegese NT (DLP)

B304b Oecumene (PP)

B305c Inleiding Dogmatiek II (J Te)

B310 Bachelorproef

 

5

 

5

5

5

10

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Download hier de hele programma: Bachelorprogramma16-17