De Faculteit voor Protestantse Theologie te Brussel (FPG) organiseert een studiedag voor leerkrachten godsdienst en niet-confessionele zedenleer, alsook voor alle geïnteresseerden in de problematiek van levensbeschouwing en onderwijs.

WIE IS NEUTRAAL?

Vrijdag 3 maart 2017

Ontvangst vanaf 9u30 – aanvang 10u – einde 16u

Adres: Protestantse Kerk, Nieuwe Graanmarkt 8, Brussel

Met medewerking van:

  • Pedro De Bruyckere, onderzoeker en pedagoog die zich al jaren verdiept in de leefwereld van jongeren. Hij wordt in Vlaanderen als de specialist bij uitstek voor onderwijs en jongerencultuur beschouwd.
  • Gottlieb Blokland, inspecteur protestantse godsdienst en voorganger van de Evangelische Kerk Bethel te Schaarbeek
  • Kamel Bouzaiani, leerkracht islamitische godsdienst en medewerker van de islamitische faculteit van Europa te Gent.
  • Patrick Loobuyck, hoogleraar UAntwerpen en UGent, godsdienstwetenschapper en moraalfilosoof. Hij is de pleitbezorger van het levensbeschouwelijke eenheidsvak LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie).
  • Lies Reynaert, adviseur en kabinetsmedewerker van Minister van onderwijs Hilde Crevits.
  • Carl Snoecx, directeur van de dienst Identiteit & Kwaliteit van het katholiek onderwijs Vlaanderen.

Inschrijving: 5

Er wordt koffie, thee en soep voorzien (lunch zelf mee te brengen)

Gelieve je deelname vooraf te melden: info@protestafac.ac.be


Inhoudelijk

De combinatie van levensbeschouwing en onderwijs is in België geen evidentie. Al meer dan vijftig jaar is de situatie in het middelbaar onderwijs ten aanzien van confessionele vakken en zedenleer ongewijzigd. De samenleving is daarentegen grondig veranderd. Daarom klinkt de oproep om een herziening van de levensbeschouwelijke vakken door te voeren de laatste decennia steeds luider. Inhoudelijk liggen de standpunten echter ver uiteen.

Sommigen vragen zich af of er eigenlijk wel plaats moet zijn voor godsdienstonderricht op school? Behoort religie niet eerder tot de privésfeer?

Anderen menen dat kennisoverdracht over tradities en religies wel degelijk in de scholen thuishoort.

Een neutrale aanpak van levensbeschouwelijk onderwijs kan jonge mensen een ruime en volwassen visie op de samenleving bezorgen. Daarnaast kan een gedegen zingeving bijdragen aan coherentie en rechtvaardigheid en bijgevolg een ondersteuning vormen voor de seculiere samenleving. Maar wat met mensen die de waarden van onze samenleving met voeten treden? Hoe kan het onderwijs voorkomen dat jongeren verloren lopen en radicaliseren? Behoort dit evenzeer tot de privésfeer?

Met deze pregnante vragen op de achtergrond organiseert de Faculteit voor Protestantse Theologie (FPT) te Brussel een studiedag. We menen dat de tijd om gezamenlijke initiatieven vraagt met het oog op de levensbeschouwelijke uitdagingen voor het onderwijs in Vlaanderen anno 2017.

Om concrete samenwerking te bevorderen, wil de Faculteit een debat organiseren, waarin alle betrokkenen aan bod kunnen komen. Als theologische Faculteit zijn we verplicht de wetenschappelijke kaders zorgvuldig te bewaken. Dit betekent dat we met de nodige kritische distantie naar een zo objectief mogelijk analyse zullen streven. Daarbij is het evenzeer noodzakelijk om de verschillende visies te kennen en naar anderen te leren luisteren. Ook dit ligt in onze doelstelling.

Uiteindelijk willen we allemaal het welzijn van de leerlingen bevorderen en hun ontwikkeling dienen. Levensbeschouwing is daarvan een onderdeel. Soms lijkt denken en praten over zachte waarden zoals liefde en mededogen in deze harde tijden op vloeken in de kerk. Toch willen we alle verantwoordelijke leerkrachten en directies alsook alle geïnteresseerden in levensbeschouwing en onderwijs, kerken, moskeeën en huizen van de mens, uitnodigen om op vrijdag 3 maart 2017 deel te nemen aan het debat.

We hebben daartoe enkele experten bereid gevonden ons te begeleiden.

Voor meer inlichtingen kunt  u terecht op het mailadres van de Faculteit. 

Het jaarboek Analecta Bruxellensia is verschenen. We zijn ondertussen aan de 16e editie. In de bundel zijn 13 wetenschappelijke artikelen samengebracht onder de titel Theological Essays in a Postmodern Context. Het boek is uitgegeven bij LIT VERLAG te Zürich.

Vier artikelen verkennen teksten uit het Oude Testament. Prof. J. Taschner heeft het over de zonden van de vaderen die tot het vierde geslacht doorwegen (Ex. 20). Dr. Jeanine Mukaminega analyseert het visioen van Jesaja zoals het is beschreven in Jes. 6. Het oudtestamentische luik wordt afgesloten met de inzichten van twee voortreffelijke masterthesissen die het voorbije academiejaar werden gepresenteerd: Francoise Nimal over Psalm 6 en Eefje van der Linden over Ezechiël 16.

Een tweede luik zijn godsdienstfilosofische verkenningen. Prof. J. Temmerman beschrijft het wijsgerige denken van G.W. Hegel over religie en doet in een tweede artikel onderzoek naar de voorstellingen van oorsprong en bestemming in Bijbel en mythologie. Prof. J. MacDonald analyseert de Britse en Franse filosofische benaderingen van de afschaffing van de doodstraf, terwijl Dr. L. Rwanyindo de impact van de Brusselse Faculteit in Centraal Afrika beschrijft.

Een derde luik van Analecta focust op de hedendaagse postmoderne context. Prof. H. Heyen schetst deze context als een uitdaging voor pastoraal handelen en gaat in een tweede artikel verder in op de pastorale houding ten aanzien van pestgedrag. Hij doet dit in aansluiting op een artikel van Prof. Taschner over de zondebok. De mogelijkheden om over God te spreken in een tijd waarin over de Ene wordt gezwegen, is het onderwerp van het artikel over negatieve theologie in mythologie en mystiek van de hand van Prof. J. Temmerman.

Deze Analecta bevat eveneens een in memoriam voor Prof. Jacques Chopineau (1936-2015), geschreven door Jean-Georges Heintz.

Je kan het boek aanschaffen voor 24,95 euro. Het volstaat om daartoe een mail te zenden naar het secretariaat van de faculteit, met duidelijke vermelding van adres en vervolgens het bedrag over te schrijven op onderstaand bankrekeningnummer.

Mail:  info@protestafac.ac.be

Rekeningnummer: BE27 2100 9032 8573 op naam van de Faculté universitaire de théologie protestante, met vermelding ‘Analecta’.

analecta