Open Deur Dag van de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerheid

De Protestantse Faculteit zet op woensdag 17 mei haar deuren wagenwijd open.

Men krijgt dan uitvoerig de kans om het grotendeels gerenoveerde gebouw te

bezichtigen en enkele lessen bij te wonen.

Tijdens de Open Deur Dag zullen we aandacht besteden aan het Lutherjaarmet als thema

“De lente van een nieuw idee, het begin van de reformatie”.

Datum

Woensdag 17 mei 2017, vanaf 15.00 uur

Plaats

Bollandistenstraat 40, 1040 Brussel

Telefoon : 02 735 67 46

Metrostation : Montgomery

Website

www.protestafac.ac.be

Programma

We zullen allereerst de nieuwe publicatie van decaan Prof. J. Temmerman bespreken.

In zijn boek over Luther geeft hij een godsdienstfilosofisch overzicht van het reformatorische denken

en de doorwerking hiervan in onze moderne tijd.

Daarna zal Prof. D. Lambers-Petry een schets maken van de eerste prille stappen

van de reformatie in Heidelberg en Antwerpen.

Vervolgens geeft musicoloog en aanstaand theoloog Mar van der Veer

een uiteenzetting over Luther, Bach en het Magnificat.

We sluiten de dag af met een glas en er is mogelijkheid tot een verdere kennismaking.

  

Het jaarboek Analecta Bruxellensia is verschenen. We zijn ondertussen aan de 16e editie. In de bundel zijn 13 wetenschappelijke artikelen samengebracht onder de titel Theological Essays in a Postmodern Context. Het boek is uitgegeven bij LIT VERLAG te Zürich.

Vier artikelen verkennen teksten uit het Oude Testament. Prof. J. Taschner heeft het over de zonden van de vaderen die tot het vierde geslacht doorwegen (Ex. 20). Dr. Jeanine Mukaminega analyseert het visioen van Jesaja zoals het is beschreven in Jes. 6. Het oudtestamentische luik wordt afgesloten met de inzichten van twee voortreffelijke masterthesissen die het voorbije academiejaar werden gepresenteerd: Francoise Nimal over Psalm 6 en Eefje van der Linden over Ezechiël 16.

Een tweede luik zijn godsdienstfilosofische verkenningen. Prof. J. Temmerman beschrijft het wijsgerige denken van G.W. Hegel over religie en doet in een tweede artikel onderzoek naar de voorstellingen van oorsprong en bestemming in Bijbel en mythologie. Prof. J. MacDonald analyseert de Britse en Franse filosofische benaderingen van de afschaffing van de doodstraf, terwijl Dr. L. Rwanyindo de impact van de Brusselse Faculteit in Centraal Afrika beschrijft.

Een derde luik van Analecta focust op de hedendaagse postmoderne context. Prof. H. Heyen schetst deze context als een uitdaging voor pastoraal handelen en gaat in een tweede artikel verder in op de pastorale houding ten aanzien van pestgedrag. Hij doet dit in aansluiting op een artikel van Prof. Taschner over de zondebok. De mogelijkheden om over God te spreken in een tijd waarin over de Ene wordt gezwegen, is het onderwerp van het artikel over negatieve theologie in mythologie en mystiek van de hand van Prof. J. Temmerman.

Deze Analecta bevat eveneens een in memoriam voor Prof. Jacques Chopineau (1936-2015), geschreven door Jean-Georges Heintz.

Je kan het boek aanschaffen voor 24,95 euro. Het volstaat om daartoe een mail te zenden naar het secretariaat van de faculteit, met duidelijke vermelding van adres en vervolgens het bedrag over te schrijven op onderstaand bankrekeningnummer.

Mail:  info@protestafac.ac.be

Rekeningnummer: BE27 2100 9032 8573 op naam van de Faculté universitaire de théologie protestante, met vermelding ‘Analecta’.

analecta